Nieuw Crooswijk

 


Home
Nieuw Crooswijk
Informatie
Nieuws
Foto's Crooswijk
Plattegrond
Ondernemers
 
Adverteren
Wijksites
Contact

De plannen voor Nieuw Crooswijk

Tussen 2005 en 2015 voeren gemeente en marktpartijen een omvangrijk en intensief herstructureringsprogramma uit met als doel van Nieuw Crooswijk weer een aantrekkelijke, groene, gevarieerde stadswijk te maken.
Nieuw Crooswijk is een van de negentien zogenoemde herstructureringsgebieden in Rotterdam. De herstructurering van deze gebieden is nodig om de wijken aantrekkelijker te maken en de uitstroom van groepen bewoners met een midden en hoger inkomen te keren.

Achteruitgang stoppen
De plannen voor Nieuw Crooswijk zijn al tijdens de collegeperiode 1998-2002 in gang gezet. Om de achteruitgang van de wijk te stoppen besloten (deel)gemeente, Woningbedrijf Rotterdam (WBR) en bewoners gezamenlijk actie te ondernemen. Nieuw Crooswijk heeft onder meer te kampen met een eenzijdig woningaanbod en een matige kwaliteit van veel woningen en de woonomgeving. Ook de veiligheid laat te wensen over. De wijk kent een hoge werkloosheid, oververtegenwoordiging van lage inkomens en een relatief laag opleidingsniveau. In 1999 werd de wijk aangewezen voor de Strategisch Wijkaanpak (SWA).

In juli 2003 hebben de deelraad Kralingen-Crooswijk en het college van B en W de structuurvisie voor Nieuw Crooswijk vastgesteld. Deze structuurvisie heeft later een ruimtelijke vertaling gekregen in de vorm van het Masterplan Nieuw Crooswijk. Dit plan is op 3 februari 2005 met een ruime meerderheid vastgesteld door de Rotterdamse gemeenteraad.

Nieuwe structuur
De komende tien tot vijftien jaar krijgt Nieuw Crooswijk een nieuwe stedenbouwkundige structuur, met behoud van de drie bestaande lanen. In de nieuwe wijk komen woningen in diverse categorieën en groottes, een Brede School, kleinschalige kantoren en bedrijvigheid, ateliers en niet-commerciële voorzieningen. Iedere woning krijgt minimaal één parkeerplaats op eigen terrein. Mede daardoor ontstaat er in de wijk ruimte voor brede trottoirs en kan het karakter van de lanen worden versterkt.

Van de huidige 2.100 woningen in het plangebied blijven er uiteindelijk bijna 300 behouden (waarvan ruim 270 sociale huur). De nieuwbouw omvat zo’n 1.750 woningen, waarvan 430 sociale huurwoningen die beschikbaar zijn voor bewoners met een terugkeergarantie. Andere bewoners komen in aanmerking voor marktwoningen (huur of koop) in de nieuwe wijk. De marktwoningen vallen in de categorieën middeldure en dure koop (170.000 – 330.000 Euro).

Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan is op 2 maart 2006 vastgesteld door de gemeenteraad. Op 25 september is de hoorzitting van de provincie, bij wie 12 bezwaren zijn ingediend. De provincie zal uiterlijk in november bepalen of zij het plan goedkeurt.

Bezwaren
Zoals waarschijnlijk wel bekend kunnen niet alle bewoners zich vinden in de plannen voor Nieuw Crooswijk. Zij hebben zich verenigd in de Federatie Bewonerscomités Nieuw Crooswijk (FBNC). Hun voornaamste bezwaar is gericht op de grootschaligheid van de ingrepen. De structuurvisie wordt door de FBNC onderschreven, maar de nadere uitwerking daarvan in het Masterplan niet. De FBNC tekent op dit moment tegen alle juridische procedures bezwaar of beroep aan. Bijvoorbeeld tegen sloop- en rooivergunningen, maar ook tegen artikel 19 procedures. Dit leidt tot vertraging in de start van de uitvoering.

Uitverhuizing
De uitverhuizing van de huidige bewoners verloopt voorspoedig. Van de 56 huurders in de eerste fase zijn er inmiddels 49 verhuisd naar een andere woning. Voor de overige huurders loopt een procedure bij de rechtbank om de huren te ontbinden.
Voor de volgende fase (een deel van het Wandeloordgebied) is met het overgrote deel van de huurders overeenstemming bereikt. Begin augustus hebben 8 van de 220 huurders een dagvaarding gekregen.
Een deel van de huurders is vertrokken naar een woning buiten Nieuw Crooswijk. Een ander deel is verhuisd naar een tijdelijke huurwoning, om uiteindelijk een nieuwbouwwoning in Nieuw Crooswijk te gaan betrekken. Tot dusverre heeft slechts tien procent van de huurders aangegeven gebruik te willen maken van een recht op terugkeer in de wijk.
Een enquête onder 110 huurders heeft uitgewezen dat 83 procent tevreden tot zeer tevreden

Uitvoering
De uitvoering van de herstructurering ligt in handen van de Ontwikkelingscombinatie Nieuw Crooswijk (OCNC). Deze combinatie bestaat uit Woningbedrijf Rotterdam, Proper-Stok Woningen en ERA Bouw. De gemeente en de OCNC hebben financiële, procedurele en organisatorische afspraken gemaakt om het Masterplan uit te kunnen voeren. Deze afspraken zijn vastgelegd in de overeenkomst die de gemeente en de OCNC op 15 maart 2005 hebben ondertekend.
Bron: dsv.rotterdam.nl

 


Design: 010 webdesign
© Rotterdamse Wijken

 

Nieuw Crooswijk